Wydrukuj tę stronę

Wykaz publikacjiLp. Autor Tytuł Rok wydania Uwagi

KSIˇŻKI

1 S.Czaja, B.Fiedor, Z.Jakubczyk Ekologiczne uwarunkowania wzrostu gospodarczego w ujęciu współczesnej teorii ekonomii 1993  

nakład wyczerpany

2 Pod red. L. Dzienisa

(materiały konferencyjne)

Energooszczędność w procesach gospodarki wodnej i ściekowej 1993  

nakład wyczerpany

3 S. Kozłowski Ekorozwój w gminie 1993  
4 F. Piontek z zespołem Rachunek sozoekonomiczny nakładów w górnictwie węgla kamiennego 1994  
5 T. Osiniak, B. Poskrobko,

A. Sadowski

Wigierski Park Narodowy a jego mieszkańcy 1994 nakład wyczerpany
6 E. Wysmułek Klejnot przyrody Puszcza Białowieska 1994 nakład wyczerpany
7 E. Wysmułek Brillant der Natur Urwald von Białowieża 1994  
8 E. Wysmułek A Jevel of Nature Forest of Białowieża 1994 nakład wyczerpany
9 A. Sadowski Procesy ruralizacji miast 1994 nakład wyczerpany
10 A. Starzewska-Sikorska Ocena oddziaływania na środowisko jako narzędzie planowania przestrzennego w ekorozwoju 1994  

nakład wyczerpany

11 G. Dobrzański Ekologiczne uwarunkowania lokalizacji inwestycji przemysłowych 1994  

nakład wyczerpany

12 G.Dobrzański, B.Dobrzańska,

D.Kiełczewski, E.Łapińska

Ochrona środowiska przyrodniczego 1994  

nakład wyczerpany

13 L. Michnowski Jak żyć? Ekorozwój, albo ... 1995 nakład wyczerpany
14 F.Piontek z zespołem Sozoekonomiczny rachunek efektywności gospodarczej w warunkach gospodarki rynkowej i samorządności terytorialnej. Zagadnienia teoretyczne i metodyczne 1995  

 

nakład wyczerpany

15 F.Piontek z zespołem Metody ustalania szkód i kosztów powodowanych degradacją wód i składowaniem odpadów 1995  

nakład wyczerpany

16 Pod red. A.Sadowskiego (materiały konferencyjne) Wschodnie pogranicze w perspektywie socjologicznej 1995 nakład wyczerpany
17 D.Prokopowicz z zespołem Choroby przenoszone przez kleszcze 1995 nakład wyczerpany
18 Pod red. B. Poskrobko Podejmowanie inwestycji proekologicznych i źródła ich finansowania 1995 nakład wyczerpany
19 J. Bogdanienko Gospodarka energetyczna wybranych krajów Europy Zachodniej 1995  
20 J.R. Dojlido Chemia wód powierzchniowych 1995  
21 K. Czekierda Słownik ochrony środowiska i ochrony przyrody. Angielsko-polski. 1995 nakład wyczerpany
22 Z. Kuderowicz Filozofia o szansach pokoju 1995 nakład wyczerpany
23 Pod red. E.Grygorczuk-Petersons (materiały konferencyjne) Kontenerowe i przydomowe oczyszczalnie ścieków oraz stacje uzdatniania wody 1995  

nakład wyczerpany

24 Materiały konferencyjne Aktualna tematyka i wyniki prac naukowo-badawczych z zakresu inżynierii procesów budowlanych 1995 nakład wyczerpany
25 Pod red. H.Banaszuka (materiały konferencyjne) Środowisko glebowe obiektów chronionych białostocczyzny 1995 nakład wyczerpany
26 H. Banaszuk Paleogeografia. Naturalne i antropogeniczne przekształcenia Doliny Górnej Narwi 1996  
27 Pod red. J.Śleszyńskiego i G.Andersona (materiały konferencyjne) Ekonomiczna wycena środowiska przyrodniczego 1996 nakład wyczerpany
28 F.Piontek z zespołem Sozoekonomiczny rachunek efektywności działalności gospodarczej w warunkach gospodarki rynkowej i samorządności terytorialnej. Studia i zastosowania praktyczne 1997  

 

 

nakład wyczerpany

29 K.Czekierda Słownik ochrony środowiska i ochrony przyrody. Polsko-angielski 1996 nakład wyczerpany
30 Pod red. B.Poskrobko (materiały konferencyjne) Ekologiczne aspekty prywatyzacji 1996  
31 W. Wołkow Biebrza (album) 1996 nakład wyczerpany
32 T. Popławski Peryferyjność i społeczeństwo. Dylematy przełomu w Europie. 1996  

nakład wyczerpany

33 Pod red. H.Banaszuka (materiały konferencyjne) Gleby hydrogeniczne na obszarze północno-wschodniej Polski. Ich jakość i użytkowanie 1996  

nakład wyczerpany

34 M.Proniewski Uwarunkowania i kierunki rozwoju obszaru funkcjonalnego Zielone Płuca Polski 1997  

nakład wyczerpany

35 Pod red. D.Wawrentowicza (materiały konferencyjne) Oczyszczanie ścieków. Nowe trendy, modernizacja istniejących oczyszczalni i gospodarka osadowa 1997  

nakład wyczerpany

36 G.Dobrzański, B.Dobrzańska, D.Kiełczewski Ochrona środowiska przyrodniczego (II wydanie) 1997 nakład wyczerpany
37 D. Chwieduk O energii inaczej. Spotkania z energią odnawialną 1997 nakład wyczerpany
38 F. Piontek, W. Piontek Ekorozwój i narzędzia jego realizacji 1998 nakład wyczerpany
39 M.Burchard-Dziubińska Ekologiczne i ekonomiczne aspekty restrukturyzacji przemysłu 1998  

nakład wyczerpany

40 K.Dubel Uwarunkowania przyrodnicze w planowaniu przestrzennym 1998  

nakład wyczerpany

41 Materiały konferencyjne Kierunki planowania przestrzennego i architektury współczesnej wsi 1998  

nakład wyczerpany

42 J.Leończuk, J.A.Leończuk, A.Ł.Leończuk Gdy las jeszcze śpiewa 1998 nakład wyczerpany
43 W.Hammer Supraśl i okolice 1998 nakład wyczerpany
44   Kalendarium'98 imprez ekologicznych 1998 nakład wyczerpany
45 P.Ambrożewicz Zwarty system zagospodarowywania odpadów 1999  
46 P.Ambrożewicz Metodyka zagospodarowywania odpadów jako surowców wtórnych 1999  

nakład wyczerpany

47 T.Borys (red.) Wskaźniki ekorozwoju 1999  
48 D.Kiełczewski Ekologia społeczna 1999 nakład wyczerpany
49 B.Poskrobko (red.) Opłaty za emisję zanieczyszczeń powietrza 1999  
50 Materiały konferencyjne Współczesna architektura mieszkaniowa 1999 nakład wyczerpany
51 D. Prokopowicz Rośliny trujące, zwierzęta jadowite 1999  
52 Materiały konferencyjne

pod red. D.Wawrentowicza

Ochrona zasobów i jakości wód powierzchniowych i podziemnych 1999  

nakład wyczerpany

53 Materiały konferencyjne

pod red. D.Wawrentowicza

Gospodarka wodno-ściekowa w Euroregionie Niemen 1999 nakład wyczerpany
54 E.Klugmann,

E.Klugmann-Radziemska

Alternatywne źródła energii. Energetyka fotowoltaiczna 1999 nakład wyczerpany
55 Zespół autorów PZW O wędkarstwie, ekologii i etyce.

Poradnik szkoleniowy Polskiego Związku Wędkarskiego

1999  

 

nakład wyczerpany

56 Zespół Instytutu na rzecz Ekorozwoju Alternatywna polityka transportowa w Polsce według zasad ekorozwoju. Raport, z. 1 1999  

nakład wyczerpany

57 D.Prokopowicz (red.) Oportunistyczne zagrożenia osób żyjących z HIV/AIDS 1999  

nakład wyczerpany

58 L.Magrel Uzdatnianie wody i oczyszczanie ścieków. Urządzenia, procesy, metody 1999 nakład wyczerpany
59 S.Wrzosek, G.Dobrzański (red.) Euroregion Niemen

Analiza rozwoju społeczno-gospodarczego polskiej części euroregionu

1999  

 

nakład wyczerpany

60 B.Fiedor (red.) Dostosowanie polskiego prawa i regulacji ekologicznych do rozwiązań Unii Europejskiej. Koszty i strategia. 1999  

nakład wyczerpany

61 J.Bukowska Wybrane aspekty współpracy euroregionalnej 1999 nakład wyczerpany
62 K.Dubel Uwarunkowania przyrodnicze w planowaniu przestrzennym (II wydanie rozszerzone) 1999  
63. M.Sobiecki (red.) Powiatowe fundusze ochrony środowiska 2000  
64. S. Łuniewski Bezpieczne składowanie odpadów 2000 nakład wyczerpany
65. W.Stodulski 32 tony przyrody na głowę 2000 nakład InE
66. M.Carley, Ph.Spapens Dzielenie się światem 2000 nakład InE
67. B.Poskrobko (red.) Strategia zrównoważonego rozwoju powiatu hajnowskiego do 2025 roku 2000  
68. A.Przyborowska-Klimczak, W.Sz.Staszewski, S.Wrzosek Prawnomiędzynarodowe źródła współpracy regionalnej Polski. Wybór dokumentów 2000  
69. W.Wołkow Biebrza (album) - wydanie II 2000  
70. zespół autorów Restrukturyzacja przemysłu w gminach rejonu Puszczy Białowieskiej 2000  
71. F.Piontek, B.Piontek, W.Pontek Efektywność wydatkowania środków funduszy ekologicznych posiadających osobowość prawną 2000  
72. F.Piontek (red.) Efektywność wydatkowania środków funduszy ekologicznych nie posiadających osobowości prawnej 2000  
73. praca zespołowa ¬ródła i zasady finansowania inwestycji w ochronie środowiska w Polsce. Informator 2000 nakład Ministerstwa Środowiska
74. praca zespołowa Strategia zrównoważonego rozwoju powiatu hajnowskiego do 2015 roku 2000  
75. P.Ambrożewicz Metodyka zagospodarowywania odpadów jako surowców wtórnych (wydanie II poprawione i uzupełnione) 2001  
76. M.Kinalski

A.Śledziewski

Ciąża a cukrzyca 2001 nakład wyczerpany
77. Materiały konferencyjne

F.Piontek (red.)

Ekonomia a rozwój zrównoważony tom I i II   nakład wyczerpany
78. M.Mantur Płyny z jam ciała 2001  
79. D.Prokopowicz (red.) Zagrożenia zdrowia towarzyszące podróżom 2001  
80. D.Prokopowicz (red.) Zakażenia. Obraz kliniczny, rozpoznanie, leczenie 2001  
81. praca zespołowa ¬ródła i zasady finansowania inwestycji w ochronie środowiska w Polsce. Informator - wydanie II 2001 nakład wyczerpany
82. praca zespołowa Metodyka opracowywania powiatowych programów zrównoważonego rozwoju i ochrony środowiska 2002  
83. B.Bielicki Zielona osłona Puszczy Białowieskiej 2002 nakład wyczerpany
84. M.Mantur Płyn mózgowo-rdzeniowy 2002  
85. praca zespołowa ¬ródła i zasady finansowania inwestycji w ochronie środowiska w Polsce. Informator - wydanie III 2002 nakład wyczerpany
86. red. K.Kamieniecki Ekoinnowacyjność dokumentów strategicznych. Próba oceny 2002 nakład InE
87. red. W.Stodulski Ekologiczna reforma podatkowa 2002 nakład InE
88. red. J.Kamieniecka Rola organizacji pozarządowych w kształtowaniu proekologicznych wzorców konsumpcji 2002 nakład InE
89. praca zespołowa Przyczyny spadku populacji zająca szaraka w Polsce 2002 nakład MŚ
90. B.Fiedor

Z.jakubczyk

Rynek pozwoleń na emisję zanieczyszczeń na przykładzie SO2 w energetyce polskiej 2002  
91. M.M.Bobrowski Podstawy biologii sanitarnej 2002  
92. E.Klugmann-Radziemska

E.Klugmann

Systemy słonecznego ogrzewania i zasilania elektrycznego budynków 2002  
94. praca zespołowa Dzieje Wiżajn 2002  
93 red. T.Borys Rola wyższych uczelni w edukacji dla ekorozwoju 2003 nakład AE we Wrocławiu
94 Red. T.Borys Zarządzanie zrównoważonym rozwojem. Agenda 21 w Polsce - 10 lat po Rio 2003 Nakład AE we Wrocławiu
95 red. A.Świderska ¬ródła i zasady finansowania inwestycji w ochronie środowiska w Polsce, wydanie IV 2003 Nakład MŚ
96 J.Bukowska Zadania organów administracyjnych w zakresie ochrony środowiska. Tabele kompetencyjne 2003 nakład MŚ
97 E.Broniewicz, B.Poskrobko Nakłady na ochronę środowiska. Metodyka i wyniki badań 2003 nakład WSE
98 red. E.Broniewicz Statistical information about environmental protection in Poland 2003 nakład MŚ
99 R.Miłaszewski Ekonomika ochrony wód powierzchniowych 2003  
100 B.Poskrobko, A.Michałowski, E.Panfiluk, A.Zubalewicz, Sterowanie zachowaniem różnorodności biologicznej 2003 nakład WSE
101 red. S.Kozłowski Regionalne strategie rozwoju zrównoważonego 2003 nakład KUL
102 red. S.Kozłowski, R.Miłaszewski Gospodarowanie wodą w zlewniach Zielonych Płuc Polski 2003  
103 red. R.Janikowski Środowisko a zdrowie 2004  
104 red. T.Łaguna Ekologiczne aspekty gospodarki przestrzennej 2004  
105 red. T.Łaguna Ekonomiczne aspekty gospodarki przestrzennej 2004  
106 red. J.Śleszyński Ekologiczna reforma podatkowa 2004  
107 A.Graczyk Ekologiczna koszty zewnętrzne. Identyfikacja, szacownie, internalizacja 2005  
108 red.D.Prokopowicz Zakażenia oportunistyczne 2005  
109 red.H.Banaszuk Kotlina Biebrzańska i Biebrzański Park Narodowy 2005  
110. red. D. Prokopowicz materiały konferencyjne "Medycyna podróży" 2005  
111. L.Chlabicz Koncepcja tworzenia ekologicznej zabudowy siedliskowej 2005  
112. red. T.M. Łaguna, M.Witkowska-Dabrowska Ekonomiczne podstawy zarządzania środowiskiem i zasobami naturalnymi 2005  
113. red. T. Borys Indicators for sustainable development - polish experiences 2005  
114. red. dr inż. arch. Halina Łapińska Europa-Region-Turystyka. Specyfika przestrzeni regionalnej - jej ochrona, zachowanie i rozwój 2005  
115. red. T. Borys Wskaźniki zrównoważonego rozwoju 2005  
116. A.Bobiec i in. Drugie życie drzewa w jęz. angielskim 2005  
117. J. Gutowski i in. Drugie życie drzewa 2005  
118. red. R.Janikowski, A.Starzewska-Sikorska Środowisko a zdrowie. Informacje, oceny, strategie, zastosowanie 2005  
119. red. A.Świderska ¬ródła i zasady finansowania ochrony środowiska w Polsce. Informator. Wyd. V 2005  
120. red. J.Bukowska Zadania organów administracyjnych w zakresie ochrony środowiska. Tabele kompetencyjne. Wyd. II 2005  
121. E.Klugmann-Radziemska, E.klugmann Ogniwa i moduły fotowoltaiczne i inne niekonwencjonalne źródła energii 2005  
122. red. E.Broniewicz Rachunek nakładów na ochronę środowiska w Polsce 2005  
123. red. E.Broniewicz Environmental Protection Expenditure Account in Poland 2005  
124. red. M.Czyż Wybrane aspekty równoważenia rozwoju 2005  
125. red. T.Pindór Proces wdrażania rozwoju zrównoważonego w przedsiębiorstwie 2006  
BROSZURY
1 S. Wrzosek System organów władzy i administracji w Polsce   nakład wyczerpany
2 S. Wrzosek ¬ródła prawa ochrony środowiska   nakład wyczerpany
3 Informator Piękno ginącej przyrody - sztuka w obronie środowiska   nakład wyczerpany
4 M.Ostaszewska, S.Wrzosek Międzynarodowe źródła prawa ochrony środowiska   nakład wyczerpany
5 Streszczenia Borelioza z Lyme i inne choroby przenoszone przez kleszcze    

nakład wyczerpany

6 Informator Jak się krzątać, by świata nie sprzątać    
7 J. Kozakiewicz, J.Mąkosa Ochrona warstwy ozonowej - 12 pytań i odpowiedzi. Informator dla szkół średnich    
8   Biuletyn Informacyjny Zielone Płuca Europy   nakład wyczerpany
9 A.Kassenberg, K.Kamieniecki Wzmocnienie integracji Europy poprzez ekorozwój (wersja polska i angielska)   wyczerpany nakład w. angielskiej
10 Informator Kampania Ozonowa Polska 1997/98    
11 W. Dąbrowski, L. Magrel Bilans osadów oraz koncepcje ich zagospodarowania w oczyszczalniach ścieków województwa białostockiego    

nakład wyczerpany

12 A.Brzeziński (red.) Rady na odpady, czyli jak przeżyć inwazję śmieci (scenariusze zajęć z edukacji ekologicznej - z.1)    

nakład wyczerpany

13 Raport końcowy Kampania Ozonowa Polska 1997/98    
14 B.Poskrobko Łzy drzewa (poradnik spacerowicza - z.1)    
15 B.Poskrobko Tajemne moce roślin (poradnik spacerowicza - z.2)    
16 A.Brzeziński Rady na odpady, czyli jak się krzątać, by świata nie sprzątać (scenariusze ćwiczeń dla uczniów z edukacji ekologicznej - z.2)    

 

nakład wyczerpany

17 D. Prokopowicz (red.) III Zjazd PTN AIDS (streszczenia referatów)   nakład wyczerpany
18 W. Sokołowska (red.) Ochrona środowiska w świetle przepisów wynikających z reform administracji państwowej i integracji Polski z Unią Europejską    

 

nakład wyczerpany

19 D. Boruszko, W. Dąbrowski,

L. Magrel

Bilans ścieków i osadów ściekowych w oczyszczalniach ścieków województwa podlaskiego    

nakład wyczerpany

20   Herby parków narodowych.

Informator

   
21.   Integracja europejska - pytania organizacji ekologicznych do rządu - nie tylko o środowisko   nakład InE
22. D.Boruszko, W.Dąbrowski, L.Magrel Bilans osadów oraz koncepcje ich zagospodarowania w oczyszczalniach ścieków województwa białostockiego 1998-2000   nakład wyczerpany
23   Program zagospodarowania gmin puszczańskich. Strategia dla każdego. Popularna wersja dokumentu Strategia zrównoważonego rozwoju powiatu hajnowskiego do 1925 roku    
24. K.Wolfram

S.Fiuk-Cisowski

Zielone Płuca Polski - folder (3 wersje językowe: polski, angielski, niemiecki)    
25.   Strategia zrównoważonego rozwoju powiatu hajnowskiego do 2015 roku. Synteza    
26.   Strategy of Sustainable Development for the Hajnówka Poviat for the Period Ending 2015. Synthesis    
27.   Strategia zrównoważonego rozwoju powiatu hajnowskiego do 2015 roku. Synteza - wersja w języku rosyjskim    
28.   Europejski Dzień bez Samochodu. Poradnik dla władz lokalnych.Zagrożenia komunikacyjne dla środowiska   nakład MŚ
28. Dariusz Boruszko, Wojciech Dąbrowski, Lech Magrel Woda, ścieki i odpady w małych miejscowościach województwa podlaskiego (grudzień 2001)    
29. Dariusz Boruszko, Wojciech Dąbrowski, Lech Magrel Woda, ścieki i odpady w małych miejscowościach województwa podlaskiego w świetle integracji z Unią Europejską (grudzień 2002)    
30. G.Dobrzański, J.Oleńska, T.Poskrobko, A.Świderska Inwentaryzacja zasobów odnawialnych źródeł energii w powiatach augustowskim i sejneńskim   nakład Polsko-Litewskiej Izby Gospodarczej
31. red. A.Świderska Europejski Dzień bez samochodu. Raport końcowy   nakład MŚ
32. Dariusz Boruszko, Andrzej Butarewicz, Wojciech Dąbrowski, Lech Magrel Woda, ścieki i odpady w małych miejscowościach województwa podlaskiego (styczeń 2005)    

CZASOPISMA

    Ekonomia i Środowisko nr 1-5 (nr 3 zeszyt specjalny w języku angielskim)   nakład wyczerpany
    Ekonomia i Środowisko nr 6-28 (nr 20 zeszyt specjalny w języku angielskim)    
    Biuletyn Informacyjny Rady Program. ZPP nr 1-10   nakład wyczerpany
    Biuletyn Informacyjny Rady Program. ZPP nr 11-34 (nr 11 dodatkowo w jęz. niemieckim)    
    Biuletyn Bliżej Natury nr 1-3   nakład wyczerpany

AKCYDENSY

1 F. Fiedor 16 wzorów pocztówek w 4 seriach    
2 W. Wołkow Kalendarz planszowy B-1 na 1996 rok   nakład wyczerpany
3   Kalendarz (III Zjazd PTN AIDS)    
    Kalendarz (Zwierzęta herbowe Parków Narodowych)   nakład wyczerpany
4 W. Wołkow Kalendarz planszowy A-2 na 2002 rok   nakład wyczerpany